DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

July 2014 - Príspevky

Ako preniesť/nainštalovať aplikáciu na aplikačný server v Azure (krok za krokom)

V predošlom blogposte som podrobne popísal postup ako vytvoriť v Azure aplikačný server, v ktorom ste plnohodnotným administrátorom. Veľkosť servera som vybral takú, aby bol schopný pracovať ako „all-in-one“, teda ako virtuál prevádzkujúci web, databázu, účtovníctvo atď. Server máte, ale treba vyriešiť úlohu, ako inštalačný balík aplikácie preniesť do aplikačného servera hostovaného v Azure. Použijem na to 3 spôsoby (nižšie označené ako A, B a C).
  Pri prvom si vytvoríte v úložisku Azure Storage softvérovú knižnicu, ktorá bude slúžiť ako katalóg inštalačných balíkov. Považujem to za najsystémovejší postup, pretože tu budete mať inštalačné balíky dostupné veľmi rýchlou sieťou, v rámci Azure datacentra, štandardnou HTTP URL cestou, pre celú skupinu vašich správcov a vývojárov. Druhý spôsob je založený na inštalácii softvéru dostupného z internetového zdroja a tretí (vhodný pre menšie inštalačné balíky) na prenose sofvéru z vášho počítača na server cez „remote desktop connection“.

Čo obsahujú nasledujúce postupy?
- Vytvorenie úložiska pre ukladanie inštalačných balíkov v Azure Storage
- Prenos inštalačného balíka do vašej knižnice softvéru vytvorenej v Azure Storage
- Inštalácia aplikácie na aplikačný server z Azure Storage alebo z internetu
- Prenos inštalačného balíka do virtuálneho servera cez „remote session“
 
A. Vytvorenie knižnice softvéru v Azure Storage a inštalácia softvéru z nej
1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.
2. Z ľavého menu vyberte „Storage“ a potvrďte „New“.

 

3. V rozbalenom menu „Storage“ potvrďte „Quick Create“ a vyplňte vstupné dáta na vytvorenie účtu úložiska. Názov úložiska (URL) musí byť v rámci domény „core.windows.net“ jedinečný, dátové centrum si vyberte to isté, v ktorom máte aplikačný server a pre položku „replication“ určujúcu, kde budete mať automaticky ukladané záložné kopie úložiska, bude postačovať pre inštalačné balíky „Locally Redundant“ (čiže kopie iba v zvolenom datacentre.) Nakoniec potvrďte „Create Storage Account“.

 

4. Keď sa po pár sekundách vytvorí nový účet úložiska, „kliknite“ na jeho názov.
 

5. Obsah BLOB úložiska je zaraďovaný do kontajnerov, čo sú v podstate priečinky prvej úrovne, preto si musíte vytvoriť aspoň jeden. Z horného menu úložiska vyberte „Containers“ a potvrďte „Create a container“.

6. Zadajte názov kontajnera (bez diakritiky a medzier) a vyberte spôsob prístupu do neho. V ponuke máte „Private“, t.j. „read/write“ prístup iba s administrátorským prístupovým kľúčom cez softvér alebo API, „Public Container“ pre „read-only“ prístup do kontajnera a k jeho metadátam aj priamo cez URL a prístup „Public Blob“. Zvoľte si pre náš príklad prístup „Public Blob“, ktorý je tiež „read-only“ prístupom do obsahu kontajnera cez URL bez možnosti čítať metadáta. 

 

Poznámka: Úroveň prístupu môžete kedykoľvek vrátiť na „Private“.  Štandardným scenárom je držanie kontajnera na úrovni „Private“ s občasným povolením „Public Blob“, keď potrebujete z neho sťahovať softvér cez URL adresy.


7. Keďže najskôr budete musieť inštalačný balík preniesť do kontajnera v Azure Storage, je potrebné poznať administrátorský kľúč. Prepnite sa na záložku „Dashboard“ a z dolného menu vyberte „Manage Access Keys“.

 

8. Prekopírujte si do „clipboardu“ jeden z rovnocenných prístupových kľúčov.


9. Musíte si zvoliť z množstva softvérov, ktorými môžete spravovať Azure Storage. Ponuku nájdete napr. na http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2014/03/11/windows-azure-storage-explorers-2014.aspx , prípadne môžete použiť Visual Studio,  alebo si vytvoríte vlastnú ministránku na prenos súborov do Azure Storage podľa príkladu na http://gauravmantri.com/2013/02/16/uploading-large-files-in-windows-azure-blob-storage-using-shared-access-signature-html-and-javascript/ , alebo použijete AzCopy z Azure Storage Tools. Mojim favoritom je bezplatný nástroj Azure Storage Explorer na http://azurestorageexplorer.codeplex.com/ , takže v nasledujúcich krokoch budem používať práve tento nástroj.

10. V Azure Storage Explorer-e potvrďte „Add Account“, zadajte názov Azure Storage účtu (viď krok  3 vyššie), prístupový kľúč k Azure Storage účtu (prekopírovaný do clipboardu v kroku 8 vyššie) a potvrďte „Add Storage Account“.

11. Vyberte z ľavého menu názov kontajnera Azure Storage, do ktorého prenesiete inštalačný balík, potvrďte „Upload“ a vyberte z súbor z lokálneho disku, ktorých chcete preniesť do Azure Storage.

 

12. Po ukončení prenosu sa prepnite na Azure portál, prejdite dovnútra kontajnera „aplikacnysoftver“ a prekopírujte si do clipboardu URL linku smerujúcu na inštalačný balík.

 

13. Nadviažte vzdialené spojenie („remote desktop connection“) s aplikačným serverom, ktorého postup som podrobne popísal v predošlom blogposte

14. Aby ste nemali blokované ukladanie softvéru stiahnutého z internetu na aplikačný server, dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration pre administrátorov.

 

Poznámka: Ku konfigurácii sa dostanete pohodlne cez „Configure Local Server“ v aplikácii "Server Manager". Hneď ako sa vám podarí inštalačný balík uložiť na disk aplikačného servera, prepnite ochranu opäť do polohy „On (Recommended)“.

15. Otvorte v „remote okne“ Internet Explorer, vložte z clipboardu URL adresu inštalačného balíčka uloženého v Azure Storage a uložte si súbor na lokálny disk servera. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servri a softvér môžete oživiť.

B.Inštalácia softvéru na aplikačný server z internetu.
1. Rovnako, ako je popísané v predošlej variante (v krokoch 13 a 14), nadviažte vzdialenú „session“ so serverom a dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration.
2. Ako príklad softvéru z internetu použijem SQL Express 2014, čím aplikačný server povýšim aj na databázový server. Otvorte preto Internet Exporer a zadajte adresu http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299  . 


 

3. Vyberte z ponuky najbohatšiu verziu SQL Express pre 64bitové prostredie.


4. Uložte inštalačný balíček na lokálny disk servera.


 

5. Spustite inštaláciu SQL Express-u.

 

6. Prejdite nastaveniami inštalácie SQL Express. 

 

7. Hotovo! Po úspešnej inštalácii máte server obohatený o databázovú úroveň.


 

Poznámka: Inštalácia SQL Express 2014 si vyžaduje aj .NET Framework 3.5.1, ktorý na server pridáte jednoducho cez „Add Roles and Features“ v nástroji „Server Manager“.

C. Prenesenie softvéru na aplikačný server cez „remote desktop connection“ je vhodné pre menšie inštalačné súbory. Softvéry dostupné pre variantu A. kopírujú zvyčajne súbory do Azure Storage paralelizovane, a teda aj rýchlejšie a bez častejších prerušovaní prenosov. Kopírovanie cez „remote session“ je síce ľahko dostupné, ale pri väčších súboroch pomalé.

1. V Windows Explorer-e („Prieskumník súborov“) na svojom počítači si vyhľadajte inštalačný súbor a nakopírujte si jeho odkaz do clipboardu ( CTRL+C).
2. Rovnako, ako je popísané v variante A v kroku 13, nadviažte vzdialenú „session“ so serverom.
3. Otvorte Windows Explorer v virtuálnom servery a cez CTRL+V spustite kopírovanie do cieľového adresára.

4. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servery a softvér môžete oživiť.

Postupmi popísanými vyššie viete preniesť inštalačné balíky na virtuálny server v Azure, aby ste ho mohli hrdo nazývať aplikačným serverom. Dátové súbory aplikácií (ako napr. „mdf“ a „ldf“ súbory aplikačných databáz SQL Servera) sa však kvoli výkonnosti nedoporučuje umiestňovať na systémový disk. Pre aplikačné dáta a zálohy je potrebné vytvoriť dátový disk a tejto téme sa budem venovať v nasledujúcom článku.

Miro

Ako vytvoriť aplikačný server v Azure (krok za krokom)

 V predošlých "blogpostoch" som spísal postup, ako si môžu služby Azure bezplatne aktivovať startupy v programe BizSpark a ako si ich môžu rovnako bezplatne aktivovať vývojári a IT správcovia v Visual Studiu s MSDN a MSDN Platforms. V ďalších článkoch sa budem postupne venovať najčastejším konfiguráciam Azure služieb. Prvá z nich je najjednoduchšia, pretože pozostáva z jediného servera, ktorý bude slúžiť na beh alebo testovanie aplikácie (napr. webu, databázy, serverovej aplikácie atď.).

Čo obsahuje nasledujúci postup?
Vytvorenie virtuálneho servera s operačným systémom Windows Server 2012 R2 s právami „plného“ administrátora.

1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.

2. Na hlavnej obrazovke správy vašej Azure subskripcie vyberte vľavo dolu menu „New“.

3. Z ponukového stromu vyberte vytvorenie Virtual Machine z galérie predpripravených konfigurácii.

 4. Cieľom je vytvoriť virtuálny server s Windows Server 2012 R2, preto vyberte hneď prvý „imidž“ z galérie a potvrďte šípku na ďaľšiu špecifikáciu nastavení servera.


Poznámka: V galérii nájdete aj konfigurácie s rôznymi edíciami Linuxu, Oracle, Java atď. MSDN predplatitelia majú prístupné dokonca aj klientské systémy Windows 7, Windows 8.

5. Do položky „Virtual Machine Name“ zapíšte názov servera (t.j. jeho hostname). Keďže vytvárate samostatný server, ktorý nebude pracovať v „balancovanej“ farme zvoľte „tier“ úroveň „Basic“. V ponuke „Size“ sú rôzne veľkosti virtuálnych serverov (,od ktorých sa odvíja aj ich hodinová sadzba). Ak chcete vytvoriť aplikačný server, na ktorý nasadíte aplikáciu, jej menšiu databázu atď. skúste zvoliť zlatý stred, ktorý utiahne väčšinu bežných aplikácií  - 2 jadrá, 3,5GB RAM. Do položiek „New user name“ a „New password/Confirm“ zapíšte meno administrátorstého účtu a jeho heslo, ktoré vám bude slúžiť na správu servera. (Mená ako admin, administrator, root, .... vám z bezpečnostných dôvodov neprejdú.) Pre pokračovanie konfigurácie pokračujte opäť šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Veľkosť „size“ budete môcť zmeniť po naštartovaní servera cez portál na správu, a tým si alokované prostriedky prispôsobiť nárokom aplikácií.

6. V položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ vyberte konkrétne dátové centrum Azure, pre EÚ „North Europe“ alebo „West Europe“ a pokračujte šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Váš server dostane menný obal, tzv. „Cloud Service“, ktorý ma jedinečné DNS meno pre internet (Cloud Service DNS Name). V jednej „Cloud Service“ môžete mať viac serverov a virtuálnu sieť. Napriek tomu, že máte pridelené DNS meno, bez explicitného povolenia sieťových portov na konkrétnych serveroch sú vaše servery pre internet neviditeľné a sú chránené firewallom. Položka „Storage Account“ je účet (adresa) úložiska Azure, kam sa uložia „vhd“ disky vytváraného servera.

7. V poslednom konfiguračnom okne akceptujte doporučené rozšírenia.

8. Spustí sa proces vytvorenia virtuálneho servera podľa vašich požiadaviek. Počkajte niekoľko minút.

9. Pripravený server zmení stav na „Running".

10. Potvrďte v dolnom menu „Connect“ na nadviazanie vzdialeného spojenia („Remote session“) s vytvoreným serverom.

11. Vyberte „Open“ pre otvorenie súboru obsahujúceho protokol nadviazania vzdialeného spojenia.

12. V okne „Remote Desktop Connection“ potvrďte „Connect“.

13. Do prihlasovacieho okna vložte meno a heslo adminstrátora servera tak, ako ste ho zadali v kroku 5.

14. Akceptujte skutočnosť, že vzdialené spojenie s serverom je zabezpečené tzv. „self-signed“ certifikátom, ktorého vydavateľom je testovacia certifikačná autorita.

15. Hotovo! V Azure ste za pár minút rozbehli virtuálny server, do ktorého ste sa prihlásili a môžete ho nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

16. Keď ukončíte testovanie, upracte po sebe! Keď nebudete potrebovať, aby server bežal, zastavte ho a ušetríte si tým Azure kredit. Zastavenému „Virtual Machine“ serveru sa neúčtujú alokované výpočtové zdroje, iba veľmi nízka položka za obsadenie úložiska Azure Storage jeho „vhd“ súbormi. Nezastavujte servery zvnútra operačného systému, ale cez správcovskú Azure konzolu (tlačidlom „Shuttdown“ v dolnom menu), pretože iba tak sa dealokojú zdroje a nebude sa z kreditu odpočítavať časť za výpočtové zdroje.
17. Presvedčte sa, že server je zastavený bez účtovania za výpočtové zdroje – „Stopped Deallocated“.

 

V postupe vyššie ste vytvorili aplikačný server v Azure. V ďalšom článku popíšem, ako do neho preniesť vlastnú aplikáciu cez vzdialené spojenie, Azure Storage alebo z internetu  (napr. inštalačný balík SQL Express 2014).

 

Miro

Objasnených 20 otázok C# (kurz MVA)

Microsoft Virtual Academy (MVA) má už viac ako 2 milióny používateľov, z toho zo Slovenska viac ako 2500. Ponúka bezplatné online kurzy pre vývojárov a IT administrátorov.

Väčšinou sa snažím upozorniť na najnovšie bezplatné kurzy v MVA, ale teraz vás chcem upozorniť na jeden z minulého roka, ktorý považujem za dôležitý pre každého vývojára v C#. „Must“ pre začiatočníka a doporučený aj pre vývojárov, ktorí vhupli do C#, do jeho zložitejších zákutí, ale základmi sa moc nezaoberali. Názov kurzu je „Twenty C# Questions Explained“ ( „Objasnených 20 otázok C#" ).

Obsah kurzu je postavený na riešeniach a hlasovaní z Stackoverflow.com, čiže z preferovaných fór obzvlášť obľúbených vývojármi. Základom je 20 „top“ otázok o C#:

1. Kedy použiť struct a kedy class?
    - Rozdiely medzi struct a class a kedy čo preferovať
2. Ako parsovať XML súbory?
    - Parsovanie jednoduchého XML súboru pomocou .NET XML tried a metód
3. Aký je rozdiel medzi String a string?
    - Rozdiel medzi premennou string a triedou String
4. Ako získam aplikačnú cestu v konzolovej C# aplikácii?
    - Ukážka kódu na získanie aplikačnej cesty
5. Ako voláte „base“ konštruktor v C#?
    - Ukážka dvoch metód volánia bázového konštruktora triedy
6. Ako počítate výskyty reťazca v ....
    - Použitie foreach a RegEx pre jednoznakové a viacznakové vyhľadávanie
7. Ako kontrolujete, či je číslo druhou mocninou?
   - Ukážka použitia operátorov
8. Aký je rozdiel medzi break a continue v ...
   - Ukážka rozdielov medzi break a continue v cykloch
9. Aký je rozdiel medzi abstract a virtual ...
   - Ukážka implementácie funkcií pomocou kľúčových slov abstract a virtual
10. Aký je rozdiel medzi ref a out?
   - Ukážka použitia kľúčových slov ref a out v C#
11. Ako šifrovať/dešifrovať reťazec v .NET-e?
   - Použitie kryptografických tried v .NET na symetrické šifrovanie
12. Ako získam index aktuálnej iterácie?
   - Ukážka získania iterácie cyklu foreach
13. Ako získam svoju IP adresu v C#?
   - Ukážka získania lokálnej a verejnej IP adresy
14. Ako vypočítať vek v C#?
   - Trieda DateTime pre počítanie veku
15. Ako získam hodnotu reťazca z enum?
   - Ukážka použitia Enum.GetName() a ToString()
16. Ako vytvoriť textové pole akceptujúce iba čísla?
   - Ukážka použitím WinForms
17. Ako zaokrúhlim na dve desatinné miesta pre výstup...
   - Použitie formátovacích špecifikátorov pre výstup
18. Ako odstránim duplicity z poľa?
   - Použitie LINQ a zoznamu
19. Ako zotriedim „dictionary“ podľa hodnoty?
   - Ukážka použitia LINQ a nového objektu
20. Ako vrátim viac hodnôt z funkcie v C#?
   - Použitie poľa a vracanie min a max


Kurz je online, bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/twenty-c-questions-explained

Miro

Prečo a ako si aktivovať Azure benefit v Visual Studiu s MSDN (krok za krokom)

 Vývojári, ktorí používajú Visual Studio s MSDN, alebo IT špecialisti používajúci MSDN Platforms, získavajú v MSDN predplatnom nielen viac ako 11 TB softvéru na vývoj a testovanie, ale aj zdarma služby v hodnote viac ako 1200 EUR ročne pri vyšších edíciach. Jednou zo služieb, ktorá (, ako vám popíšem nižšie) sa jednoducho aktivuje, je Microsoft Azure. Po aktivácii získavate každý mesiac kredit na Azure služby podľa edície Visual Studia s MSDN:
- Visual Studio Professional s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 50 USD/mesiac (v prepočte dnes 40 EUR/mesiac)
- Visual Studio Premium s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 100 USD/mesiac (v prepočte dnes 75 EUR/mesiac)
- Visual Studio Professional s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 150 USD/mesiac (v prepočte dnes 115 EUR/mesiac)
 
Teraz pár otázok, ktoré k Azure benefitu v MSDN dostávam najčastejšie:

Na čo mi to je?
Azure benefit v MSDN môžete použiť na vývoj a testovanie. Môžete vyvíjať viacvrstvové aplikácie vo farmách (Cloud Services), back-endy pre mobilné aplikácie (Mobile Services), weby (WebSites), čokoľvek iné v virtuálnych serveroch (Virtual Machines) atď. Dokonca môžete vyvíjať a testovať aj aplikácie pre Windows 7 a Windows 8, pretože medzi predpripravenými "virtuálmi" v galérii Azure Virtual Machines nájdete aj šablóny s uvedenými klientskymi OS.

Koľko ma to stojí?
Nič. Kredit dostávate každý mesiac ako benefit k MSDN. Musíte si ho ale aktivovať (postupom uvedeným nižšie). Pri aktivácii nepotrebujete žiadnu platobnú kartu.

Čo už len môžem získať napr. za 50 USD, ak mám VS Professional s MSDN?
Sadzba za spotrebu služieb v MSDN Azure benefite je nižšia ako pri produkčných Azure subskripciach. Naviac bežne nevyvíjate a netestujete 24x7. Typicky vývojári a testeri tvoria a testujú softvér počas pracovných dní/hodín. Ak to preženiem, pracujú v modele 5x12 (5 dní po 12 hodín). Snáď si tých 12 hodín nevezmú vaši zamestnávatelia ako moje doporučenie.:-)  Ak teraz moju úvahu premietnem do hodín použiteľného virtuálneho servera, potom môžete za spomínaných 50 USD (t.j. 40 EUR) mať počas pracovných hodín v jednom mesiaci nepretržite spustený 1 server A2 (2 jadrá CPU, 3,5 GB RAM, 100 GB dát na disku, 10GB prenesených dát z dátoveho centra). Vrátane licencie za operačný systém. Kúzlo Azure Virtual Machines spočíva v tom, že výpočtový výkon zastaveného virtuálneho servera v modele Virtual Machines sa netarifikuje. Odpoveď teda znie, že získať môžete veľa už aj pri 50 USD kredite a je mrhaním to nevyužiť.

Čo sa stane, ak ešte pred ukončením mesiaca Azure kredit miniem?
Vaše služby sa pozastavia a k službám Azure sa dostanete opäť pri začatí ďalšieho mesačného cyklu. Azure benefit má po aktivácií nastavený „spending limit“, čiže záruku nulovej platby.

Čo ak mi Azure benefit nebude stačiť?
Ak sa jedného dňa rozhodnete testovať a vyvíjať v Azure viac a kredit vám už nebude stačiť, odstránite „spending limit“ a zadáte platobnú kartu, na ktorú sa vám bude účtovať len prečerpanie kreditu. Kredit teda budete dostávať aj naďalej.

A teraz už sľúbený postup, ako si aktivovať Azure benefit v MSDN predplatnom:     

1. Prihláste sa na portále http://msdn.microsoft.com/subscriptions/ cez linku „Prihlásiť sa“ („Sign in“) alebo „My Account“.

2. Kliknite na „Activate Microsoft Azure“.

 

3. V zobrazenom prvom formulári na aktiváciu Azure benefitu zadajte minimálne:
- Meno (First name)
- Priezvisko (Last name)
- Krajinu ( Country/Region)
- Kontaktný e-mail (contact email)
Pre jednoduchosť aktivácie ponechajte verifikáciu cez mobil prostredníctvom SMS správy („Send test message“) a vyberte krajinu a tým aj medzinárodný telekomunikačný kód. 
Do položky, ktorá je pod „volacím“ kódom krajiny napíšte číslo vášho mobilu bez kódu krajiny a bez úvodnej nuly. Nakoniec potvrďte tlačidlo „Send text message“.

 


4. Na mobil vám príde verifikačný kód, ktorý opíšete do novej položky pod mobilným číslom a potvrďte „Verify code“. „Zaškrtnite“ odsúhlasenie zmluvy pre Azure a potvrďte tlačidlo „Sign up“.
 

5. Budete presmerovaný na portál, kde si spravujete vás Azure účet. Keďže proces aktivácie sa spracováva na pozadí, niekoľko sekúnd bude pri vašom Azure predplatnom príznak „Pending“,  signalizujúci, že vaša požiadavka čaká na finalizáciu. Počkajte niekoľko sekúnd a aktualizujte stránku alebo potvrďte linku s textom „Please wait while we set up the subscription (Click to refresh)“. Aktivovaná Azure subskripcia zmení stav na „Active“.

 

6. Kedykoľvek si na webe na správu vášho Azure účtu môžete skontrolovať detaily o spotrebe a vidíte na ňom počet dní do konca účtovného mesiaca a sumu kreditu, ktorú ešte počas účtovného mesiaca môžete minúť. Potvrďte tlačidlo „Portal“ a prejdite na web určený na nastavenie Azure služieb, tvorbu serverov, sietí atď.
 

7. Prejdite krátkym úvodom do Microsoft Azure.

 

8. Hotovo! Máte aktivovaný prístup na web správy Azure služieb, na ktorý sa môžete prihlásiť aj priamo na adrese https://manage.windowsazure.com  .

 

Priamo na tomto webe si môžete kedykoľvek skontrolovať aktuálne čerpanie kreditu potvrdením na „Credit status“.

 

 Prístup do Azure máte postupom popísaným vyššie aktivovaný a tak sa budem v nasledujúcich člankoch venovať najčastejším konfiguráciam služieb Azure, ktoré vám umožnia hostovať v cloude napr. webový server, databázu, virtuálny server, testovacie prostredie atď.

Miro

P.S. Ak nie ste členmi BizSpark programu pre startupy, nemáte ani aktívne predplatné MSDN, môžete si Azure počas 30 dní vyskúšať v trial prístupe.

Viac príspevkov