DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

December 2014 - Príspevky

Nový MVA kurz na tému Azure v češtine pre IT špecialistov

Kurz je určený všetkým IT profesionálom, ktorých zaujímajú služby Microsoft Azure. Je rozdelený do jednotlivých modulov, s jedným úvodným a piatimi tématicky oddelenými, detailnejšími modulmi.

1. Úvod
- výhody využitia cloudu, typy cloudových služieb, prečo použiť hybridné riešenie, ponuka služieb Microsoft Azure, základné scenáre použitia
2. Azure virtuálne stroje
- teória virtuálnych strojov, portály pre správu Azure, tvorba virtuálnych strojov, práca s virtuálnymi strojmi, príprava SQL Server VM, príprava IIS Server VM, ceny Azure služieb a nástroje na stiahnutie
3. Azure workloads
- Azure SQL Database, Azure websites, Azure Active Directory
4. Virtuálne siete
- tvorba virtuálnej siete, tvorba doménového prostredia
5. Azure Storage
- práca s VHD, nahranie VHD do Azure
6. Riešenia hybridného cloudu
- site-to-site VPN, Azure backup, StorSimple, Azure Site Recovery, Azure a System Center


Kurz v MVA je (samozrejme) bezplatný a môžete ho absolvovať vtedy, keď sa vám to bude hodiť. Priamo zo svojho PC.

Nájdete ho na adrese http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/zaciname-s-microsoft-azure-a-hybridnim-cloudem .

 

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Záznamy z webinárov pre startupy (v slovenčine)

V októbri a decembri som pre startupy pripravil a odprezentoval polhodinové webináre. Praktické, s krátkymi návodmi, nielen "prečo" ale aj "ako". S obsahom, ktorý môže startupom pomôcť naštartovať projekty s veľkou úsporou nákladov.

1. Získajte z BizSpark-u maximum (24.10.2014)
  - ako pridať do BizSpark tímu ďalších členov
  - využitie Azure benefitu pre mnoho účelov
  - postup aktivácie Azure v BizSpark-u
  - otázky a odpovede

2. Virtuálny server v Azure pre vývoj, testovanie, produkčnú prevádzku (4.12.2014)
  - vytvorenie virtuálnej siete v Azure
  - vytvorenie virtuálneho servera v Azure (na testovanie alebo produkčnú prevádzku)
  - scenáre aplikačný server+databázový server, klient+server
  - otázky a odpovede

Ak nestaviate riešenia na Windows-och, nezabudnite, že BizSpark  a Azure sú rovnako vhodné aj pre startupy zamerané na Linux , MongoDB , Python , Java , PHP  ... a ďalší Open Source softvér. Azure je multiplatformný a každý startup v BizSpark-u získava každý mesiac na každého z 5ich členov tímu 150 dolárový kredit na služby dátového centra, pričom je viac ako pravdepodobné, že tento kredit dokáže pri rozbiehaní projektu na dlhší čas pokryť všetky prevádzkové náklady.


Prezentácie a nahrávky webinárov nájdete na https://onedrive.live.com/?cid=554C44720A00CF6F&id=554C44720A00CF6F%21114 .

 

Miro

Vytvorenie virtuálnej siete v Azure (krok za krokom)

V poslednom detailnom návode zameranom na využitie služieb dátového centra som popísal rôzne spôsoby inštalácie aplikácií do virtuálneho servera oživeného v Azure. Pri viacvrstvovej aplikácii (web + databáza, podniková agenda + databáza, doménový kontrolér + aplikačné servery, ...) si už asi nevystačíte s jediným serverom a pri pridávaní ďalšieho sa musíte zamyslieť nad tým, ako ich zosieťovať. A to je téma práve pre tento návod, v ktorom vytvoríte v Azure virtuálnu sieť a umiestnite do nej navzájom komunikujúce servery.

1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u alebo ste ho získali po objednaní Azure služieb.

2. Vyberte z ľavého menu Networks a potvrďte v hlavnom paneli "Create a virtual network".

3. Zadajte do položky "Name" názov vašej siete (napr. "mojasiet"), ktorý poslúži na ľahšiu identifikáciu siete pre váš tím a potvrďte prechod na nasledujúci krok.

4. V tomto návode vytvárate iba čisto cloudovú sieť, neprepájanú s lokálnou sieťou, bez vlastného DNS servera. Ak nezadáte žiadny DNS server, servery vkladané do takejto siete budú automaticky používať Azure DNS server, čo im umožní využívať internetové zdroje podľa mena (bez znalosti ich IP adries) a zároveň vidieť iné servery v virtuálnej sieti použitím ich "hostname". Potvrďte prechod na nasledujúci krok.

Poznámka: Ak by ste chceli časom prepojiť virtuálnu sieť v cloude s vašou lokálnou sieťou, potom je potrebné špecifikovať DNS server, ktorý používate vo vašej sieti. Ak máte na internete vlastný DNS server alebo používate niektorý od dodávateľa, môžete zadať aj tieto tzv. "public" DNS servery nezávislé od Azure. V našom príklade zatiaľ nepočítame s prepojením siete v Azure s lokálnou sieťou, ani s nadviazaním VPN spojenia s jedným necloudovým počítačom (Point To Site spojenie) ani s stálym prepojením Azure siete s lokálnou sieťou cez VPN tunel (Site To Site). Preto tieto "zaškrtávacie" políčka necháme nevybrané.

5. Zmeňte "Starting IP" označujúcu prvú IP adresu vašej siete na adresáciu používanú v menších sieťach, teda na 192.168.0.0. Zadané parametre potvrďte.

Poznámka: Adresácia v Azure sieťach je založená na DHCP, čiže IP adresy sú serverom prideľované dynamicky z adresného priestoru, ktorý vidíte v stĺpci Usable Address Range. Prvé tri IP adresy v adresnom priestore si Azure rezervuje pre sieťové prvky, vašim serverom bude prideľovať IP adresy končiacou číslom 4 a vyššie. Sieť si môžete rozložiť na viacero menších podsietí, tzv. subnetov. Azure vám rovno ponúkne jednu podsieť, ktorá obsadí iba časť adries hlavnej siete. Na náš príklad to bude postačovať. Ak by ste chceli limitovať serverom nejaké komunikačné TCP porty, lepšie je rozdeliť hlavnú sieť do viac podsietí, umiestňovať servery do podsietí podľa toho, s ktorými ďaľšími servermi budú komunikovať a komunikačné obmedzenia potom nastaviť pomocou nastavení Network Security Groups na jednotlivé podsiete. Rozsah podsiete môžete pri tvorbe definovať cez CIDR (počet adries). Číslo za lomítkom v CIDR stĺpci určuje koeficient rozsahu, číslo v zátvorkách v CIDR stĺpci zobrazuje počet IP adries, ktoré sa do rozsahu zmestia.Najčastejšie si subnety v sieti s adresáciou 192.168.*.* delím na rozsahy "/24". V takomto delení je napr. prvý subnet s adresáciou "192.168.0.0" až "192.168.0.255", čiže obsahuje 256 IP adries a subnety už vizuálne rozpoznám podľa rôznych čísel na tretej pozícii. Napriek tomu, že adresácia je založená na DHCP, môžete si použitím PowerShell príkazu rezervovať statickú internú IP adresu pre virtuálny server podľa popisu na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn630228.aspx  .

6. Počkajte na vytvorenie siete, teda kým sa proces jej vytvorenia dostane do stavu "Created".

7. Vytvorte server podľa postupu popísaného v blogposte http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/07/10/ako-vytvori-aplika-n-253-server-v-azure-krok-za-krokom.aspx , ale v kroku pri výbere dátového centra (krok 6.) vyberte v položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ sieť "mojasiet".

Poznámka: Virtuálne servery sú ukladané do podsietí, preto vám formulár rovno ponúkne umiestnenie do jedinej vytvorenej podsiete - Subnet-1.

8. Vyčkajte, kým status servera nenadobudne hodnotu "Running".

9. Prepnite sa cez ľavé menu "Networks" do podrobností siete "mojasiet".

10. Potvrďte záložku Dashboard.

11. V virtuálnej sieti "mojasiet" máte vytvorený server "mojprvyserver" s dynamicky pridelenou adresou v subnete Subnet-1.

12. Pridávajte podľa kroku 7. ďalšie servery, ktoré vám umožnia testovať a nasadzovať viacvrstvovú aplikačnú architektúru v sieťovom prostredí. Aplikačný server a databázový server, farmu viac aplikačných serverov, webový server a databázový server a iné. V prípade aktívneho predplatného MSDN môžete dokonca testovať aj typický scenár klient-server, pretože Azure benefit aktivovaný v MSDN ponúka v Azure galérii aj Windows 7 a Windows 8 na účely testovania.

Poznámka: Nezabudnite na to, že servery majú po oživení reštriktívne sieťové nastavenia. Ak nebude vo vašej sieti komunikovať napr. databázový server MS SQL s webový serverom, nastavte na databázovom VM cez Windows Firewall pravidlo pre sieťovú komunikáciu na porte 1433, ktorým MSSQL komunikuje. Rovnako, ak váš server vyžaduje v sieti komunikáciu cez nejaký port, povoľte ho aj priamo na virtuále.   

13. Testujte, skúšajte, nasadzujte!


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Viac príspevkov