Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » dojo (RSS)

Google Maps ako vrstva v Esri JS API xxxmatko

DOWNLOAD Ak pracujete s GIS web aplikáciami, hlavne ak ich vytvárate, skôr či neskôr narazíte na požiadavku, aby vo Vašej aplikácii bola ako jedna z vrstiev aj Google mapa. V niektorých js frameworkoch to ide urobiť ľahšie, v iných zase ťažšie. Keďže...

Ako zobraziť Google StreetView pri kliknutí do Esri mapy xxxmatko

DOWNLOAD V mojom nedávnom príspevku som písal o tom, ako pomocou RequireJS pluginu async načítať a použiť Google Maps API v aplikácií využívajúcej AMD . Dnes by som chcel túto myšlienku rozvinúť, a načrtnúť konkrétny príklad takéhoto použitia, a teda...

Mock-ovanie AJAX requestov bez jQuery Mockjax xxxmatko

Ak pri vývoji web aplikácií, ktoré konzumujú webové služby, nechceme strácať čas, čakaním na ich implementáciu, môžeme si tieto služby "vymockovať", napr. pomocou knižnice jQuery Mockjax . Čo však v prípade, ak nepoužívame jQuery? To čo jQuery...
Zaradené do: , , , ,

Ako prinútiť pracovať Google Maps s RequireJS xxxmatko

DOWNLOAD Ako použiť Google Maps API vo webovej aplikácii? No treba si pridať do stránky referenciu na samotné API . Google Maps v3 API, však načítava ďalšie javascript-ové súbory, a preto nestačí čakať na dotiahnutie prvého js súboru, ale na dotiahnutie...

Ako highlight-ovať slová na stránke xxxmatko

Nedávno som potreboval pomocou javascript-u na stránke zvýrazniť konkrétne slovo. Vychádzajúc z príspevku na stackoverflow sa mi podarilo danú funkčnosť implementovať ako extension metódu pre dojo/NodeList a mať tak túto funkčnosť prístupnú prostredníctvom...
Zaradené do: , ,

CodeCon 2014 - GIS - Geografické informačné systémy xxxmatko

DEMO PREZENTÁCIA Dňa 20.09.2014 sa v Bratislave konala IT vývojárska konferencia CodeCon 2014 určená všetkým študentom, vývojárom a architektom v IT priemysle. Odzneli prednášky na zaujímavé a auktálne témy, ktoré sa niesli v duchu konferencie "od...

Dojo - Ako získať výsledky pre všetky zaregistrované topic subscribe-s xxxmatko

Dojo modul dojo/topic poskytuje singleton objekt pre publikovanie a spracovávanie udalostí na aplikačnej úrovni. Hlavné využitie tohto modulu je pre prípady, ak publisher nevie (nestará sa o to), kto je na druhej strane a čaká na správy, a opačne, subscribe...

Ako na dblclick v javascript-e xxxmatko

Väčšina HTML elementov podporuje udalosti onclick a ondblclick . Ak však chceme handlovať obe tieto udalosti a vykonať rôzne akcie pre click a pre dblclick , môžeme naraziť na problém (samozrejme aj v závislosti od implementácie), pretože pri dvoj-kliku...

Esri Locator DEMO xxxmatko

DOWNLOAD Esri Locator predstavuje geocode service publikovaný pomocou ArcGIS Server REST API. Jeho hlavné dve funkcie spočívajú jednak vo vygenerovaní "kandidátov" pre zadanú adresu (názov mesta, ulice, ...) a taktiež v nájdení adresy pre zadané...

Knockout "template" binding a Dojo xxxmatko

Knockout prostredníctvom template binding-u umožňuje "naplniť" cieľové DOM elementy výsledkom renderovania nejakého template-u. Tento template môže predstavovať časti UI rozhrania, ktoré sa na stránke (aj) opakujú (položka menu, tlačidlo, formulár...

Esri SnappingManager - Ako zistiť súradnice bodu pri snap-ovaní xxxmatko

Veľmi užitočná funkčnosť, ktorú poskytuje Esri JS API a je možné ju využiť v GIS webových aplikáciách je "prichytávanie" (snapping) na grafické objekty (body, čiary, polygóny, ...). Funkčnosť je implementovaná prostredníctvom objektu esri.SnappingManager...

Dojo: Ako modifikovať/dediť templated dijits xxxmatko

Dojo umožňuje vytvárať tzv. dijits ovládacie prvky, ktorých design a obsah je možné definovať cez html template (či už v externom súbore html alebo ako html string). Príkladom takéhoto dijit-u môže byť dijit/Dialog . Keďže každý dijit je dojo trieda,...

Esri DrawToolbar a pridávanie bodov do mapy xxxmatko

Dijit esri/toolbars/draw reprezentuje toolbar, ktorý poskytuje funcionalitu pre tvorbu nových geometrií tým, že užívateľovi umožní túto novú geometriu priamo kresliť do mapy. Umožňuje zakresliť body, čiary, polýgóny. Na moje počudovanie, je tento dijit...

Ako na dojo.deferred xxxmatko

Dnes by som chcel ukázať ako možno využiť dojo.Deferred na "synchronizáciu" viacerých asynchrónnych úloh. Nasledovný kód simuluje tri asynchrónne operácie, pre ktoré treba určiť kedy dobehli, inak povedané je potrebné vykonať nejakú operáciu...

Obmedzenie zobrazenia mapovej služby podľa mierky xxxmatko

Esri js api od verzie 3.1 prináša okrem iného aj novú funkcionalitu, ktorá umožňuje pre jednotlivé vrstvy nastaviť minimálnu a maximálnu zobrazovanú mierku. Inak povedané, ak je aktuálna mierka mimo tohto rozsahu, tak sa vrstva nezobrazuje, ale čo je...
Viac príspevkov Ďalšia stránka »